همیشه در خرید تجهیزات حفاظتی و امنیتی آنهایی را انتخاب کنید که قابلیت به روز رسانی و ارتقاء به صورت نرم افزاری و سخت افزاری را دارند.
چرا که این قابلیت باعث می شود تا سیستم شما همیشه یک سیستم به روز و کارآمد بوده و در آینده با محصولات جدید مرتبط و مورد نیاز شما همخوانی داشته و موجب کاهش هزینه های شما به منظور تعویض، ارتقا و توسعه گردد.
از طرفی دیگر قابلیت به روز رسانی علاوه بر حفظ کارایی های قبلی سیستم، موجب رفع کمبودهای احتمالی و افزایش قابلیت های جدید می 
دزدگیر های پارادوکس از این ویژه گی خوب و منحصر بفرد برخوردار است که تمام قطعات آن هم بروز رسانی میشوند و هم با دستگاه های بروز تر و پیشرفته تر قابل همخوانی هستند.

نحوه بروز رسانی سخت افزاری دزدگیر پارادوکس در سری دیجیپلکس

EVOHD
  به نکات مورد نظر زیر دقت فرمائید EVOHD برای ارتقاء دادن و تکمیل قطعات مورد استفاده در سری از محصولات 

  تمام مدل های چشمی با سیم
 476 - NV5 - DG 55 - DG65 - DG 75 - NV35m - NV75m - NV75mw - 525DM -  NV780m - DG466 - 460 
تمام مدل های چشمی بی سیم
PMD2P - PMD75 - PMD85 - NV35MR - NV75MR - NV780MR
 تجهیزات بیسم کننده و بیسیم و افزایش دهنده زون و غیره
RTX3 - ZX1 - ZX4 - ZX8 - ZX8D - ZX16D - ZX32D - PGM4 - HUB2
 تمام مدل های چشمی تحت باس
DM50 - DM60 - DM70 - DG85 - NV35MX - NV75MX - NV780MX - DG467 - NVX80 - HD78 
صفحه کلید های سری دیجیپلکس و لمسی
TM70 - TM50 - K641+ - K641R - K641LX - K656
 تمام ماژول های ارتباطی دوطرفه
VDMP3 - PCS250 -  PCS250G - PCS260 - PCS265 - IP150 - IPR512
آژیر های با سیم و بی سیم
SR150 - SR130
سنسور ها و ریموت ها
ZC1 - DCT2 - DCTXP2 - DCT10 - DG457 - 950 - G550 - RAC1 -  REM1 - REM 101 - REM2 - REM3 - REM15 - REM25
تجهیزات کنترل تردد
ACM12 - R910 - R915


EVO192
  به نکات مورد نظر زیر دقت فرمائید EVO192 برای ارتقاء دادن و تکمیل قطعات مورد استفاده در سری از محصولات 

  تمام مدل های چشمی با سیم
 476 - NV5 - DG 55 - DG65 - DG 75 - NV35m - NV75m NV75mw - 525DM -  NV780m - DG466 - 460 
تمام مدل های چشمی بی سیم
PMD2P - PMD75 - PMD85 - NV35MR - NV75MR - NV780MR
 تجهیزات بیسم کننده و بیسیم و افزایش دهنده زون و غیره
RTX3 - ZX1 - ZX4 - ZX8 - ZX8D - ZX16D - ZX32D - PGM4 - HUB2
 تمام مدل های چشمی تحت باس
DM50 - DM60 - DM70 - DG85 - NV35MX - NV75MX - NV780MX - DG467 - NVX80 - HD78 
صفحه کلید های سری دیجیپلکس و لمسی
TM70 - TM50 - K641+ - K641R - K641LX - K656
 تمام ماژول های ارتباطی دوطرفه
VDMP3 - PCS250 -  PCS250G - PCS260 - PCS265 - IP150 - IPR512
آژیر های با سیم و بی سیم
SR150 - SR130
سنسور ها و ریموت ها
ZC1 - DCT2 - DCTXP2 - DCT10 - DG457 - 950 - G550 - RAC1 -  REM1 - REM 101 - REM2 - REM3 - REM15 - REM25
تجهیزات کنترل تردد
ACM12 - R910 - R915


نحوه بروز رسانی سخت افزاری دزدگیر پارادوکس در سری اسپکترا

SP7000
  به نکات مورد نظر زیر دقت فرمائید SP7000 برای ارتقاء دادن و تکمیل قطعات مورد استفاده در سری از محصولات 

  تمام مدل های چشمی با سیم
 476 - NV5 - DG 55 - DG65 - DG 75 - NV35m - NV75m NV75mw - 525DM -  NV780m - DG466 - 460 
تمام مدل های چشمی بی سیم
PMD2P - PMD75 - PMD85 - NV35MR - NV75MR - NV780MR
 تجهیزات بیسم کننده و بیسیم و افزایش دهنده زون و غیره
RTX3 -  ZX8 - PGM4 - HUB2
  مدل های چشمی تحت باس
 DG467 - NVX80 - HD78 
صفحه کلید های سری اسپکترا و ماژلان و لمسی
TM70 - TM50 - K37 - K35 - K32RFK32LCD+ - K32+ - K32LX - K10H - K10V - K636
 تمام ماژول های ارتباطی دوطرفه
VDMP3 - PCS250 -  PCS250G - PCS260 - PCS265 - IP150 - IPR512
آژیر های با سیم و بی سیم
SR150 - SR130
سنسور ها و ریموت ها
 DCT2 - DCTXP2 - DCT10 - DG457 - 950 - G550 -  REM1 - REM 101 - REM2 - REM3 - REM15 - REM25


SP6000
  به نکات مورد نظر زیر دقت فرمائید SP6000 برای ارتقاء دادن و تکمیل قطعات مورد استفاده در سری از محصولات 

 تمام مدل های چشمی با سیم
 476 - NV5 - DG 55 - DG65 - DG 75 - NV35m - NV75m NV75mw - 525DM -  NV780m - DG466 - 460 
تمام مدل های چشمی بی سیم
PMD2P - PMD75 - PMD85 - NV35MR - NV75MR - NV780MR
 تجهیزات بیسم کننده و بیسیم و افزایش دهنده زون و غیره
RTX3 -  ZX8 - PGM4 - HUB2
 مدل های چشمی تحت باس
 DG467 - NVX80 - HD78 
صفحه کلید های سری اسپکترا و ماژلان و لمسی
TM70 - TM50 - K37 - K35 K32RF - K32LCD+ - K32+ - K32LX - K10H - K10V K636
 تمام ماژول های ارتباطی دوطرفه
VDMP3 - PCS250 -  PCS250G - PCS260 - PCS265 - IP150 - IPR512
آژیر های با سیم و بی سیم
SR150 - SR130
سنسور ها و ریموت ها
 DCT2 - DCTXP2 - DCT10 - DG457 - 950 - G550 -  REM1 - REM 101 - REM2 - REM3 - REM15 - REM25

SP5500
  به نکات مورد نظر زیر دقت فرمائید SP5500 برای ارتقاء دادن و تکمیل قطعات مورد استفاده در سری از محصولات 

 تمام مدل های چشمی با سیم
 476 - NV5 - DG 55 - DG65 - DG 75 - NV35m - NV75m NV75mw - 525DM -  NV780m - DG466 - 460 
تمام مدل های چشمی بی سیم
PMD2P - PMD75 - PMD85 - NV35MR - NV75MR - NV780MR
 تجهیزات بیسم کننده و بیسیم و افزایش دهنده زون و غیره
RTX3 -  ZX8 - PGM4 - HUB2
 تمام مدل های چشمی تحت باس
 DG467 - NVX80 - HD78 
صفحه کلید های سری اسپکترا و ماژلان و لمسی
TM70 - TM50 - K37 - K35 K32RF - K32LCD+ - K32+ - K32LX - K10H - K10V K636
 تمام ماژول های ارتباطی دوطرفه
VDMP3 - PCS250 -  PCS250G - PCS260 - PCS265 - IP150 - IPR512
آژیر های با سیم و بی سیم
SR150 - SR130
سنسور ها و ریموت ها
 DCT2 - DCTXP2 - DCT10 - DG457 - 950 - G550 -  REM1 - REM 101 - REM2 - REM3 - REM15 - REM25

SP4000
  به نکات مورد نظر زیر دقت فرمائید SP4000 برای ارتقاء دادن و تکمیل قطعات مورد استفاده در سری از محصولات 

 تمام مدل های چشمی با سیم
 476 - NV5 - DG 55 - DG65 - DG 75 - NV35m - NV75m NV75mw - 525DM -  NV780m - DG466 - 460 
تمام مدل های چشمی بی سیم
PMD2P - PMD75 - PMD85 - NV35MR - NV75MR - NV780MR
 تجهیزات بیسم کننده و بیسیم و افزایش دهنده زون و غیره
RTX3 -  ZX8 - PGM4 - HUB2
 تمام مدل های چشمی تحت باس
 DG467 - NVX80 - HD78 
صفحه کلید های سری اسپکترا و ماژلان و لمسی
TM70 - TM50 - K35 -  K32LCD+ - K32+ - K32LX - K10H - K10V K636
 تمام ماژول های ارتباطی دوطرفه
VDMP3 - PCS250 -  PCS250G - PCS260 - PCS265 - IP150 - IPR512
سنسور ها و ریموت ها
 DCT2 - DCTXP2 - DCT10 - DG457 - 950 - G550 -  REM1 - REM 101 -  REM15 

نحوه بروز رسانی سخت افزاری دزدگیر پارادوکس در سری ماژلان

MG6250
  به نکات مورد نظر زیر دقت فرمائید MG6250 برای ارتقاء دادن و تکمیل قطعات مورد استفاده در سری از محصولات 

تمام مدل های چشمی بی سیم
PMD2P - PMD75 - PMD85 - NV35MR - NV75MR - NV780MR
 تجهیزات بیسم کننده و بیسیم و افزایش دهنده زون و غیره
GPRS14 - 2WPGM
صفحه کلید های 
 K37 - K32RF
آژیر های با سیم و بی سیم
SR150 - SR130
سنسور ها و ریموت ها
 DCT2 - DCTXP2 - DCT10 - DG457 - 950 - G550 -  REM1 - REM 101 - REM2 - REM3 - REM15 - REM25

  به نکات مورد نظر زیر دقت فرمائید MG5050 برای ارتقاء دادن و تکمیل قطعات مورد استفاده در سری از محصولات 

 تمام مدل های چشمی با سیم
 476 - NV5 - DG 55 - DG65 - DG 75 - NV35m - NV75m NV75mw - 525DM -  NV780m - DG466 - 460 
تمام مدل های چشمی بی سیم
PMD2P - PMD75 - PMD85 - NV35MR - NV75MR - NV780MR
 تجهیزات بیسم کننده و بیسیم و افزایش دهنده زون و غیره
RTX3 -  ZX8 - PGM4 - HUB2
 تمام مدل های چشمی تحت باس
 DG467 - NVX80 
صفحه کلید های سری اسپکترا و ماژلان و لمسی
TM70 - TM50 - K37 - K35 K32RF - K32LCD+ - K32+  - K10H - K10V K636
 تمام ماژول های ارتباطی دوطرفه
VDMP3 - PCS250 -  PCS250G - PCS260 - PCS265 - IP150 - IPR512
آژیر های با سیم و بی سیم
SR150 - SR130
سنسور ها و ریموت ها
 DCT2 - DCTXP2 - DCT10 - DG457 - 950 - G550 -  REM1 - REM 101 - REM2 - REM3 - REM15 - REM25

MG5000
  به نکات مورد نظر زیر دقت فرمائید MG5000 برای ارتقاء دادن و تکمیل قطعات مورد استفاده در سری از محصولات 

 تمام مدل های چشمی با سیم
 476 - NV5 - DG 55 - DG65 - DG 75 - NV35m - NV75m NV75mw - 525DM -  NV780m - DG466 - 460 
تمام مدل های چشمی بی سیم
PMD2P - PMD75 - PMD85 - NV35MR - NV75MR - NV780MR
 تجهیزات بیسم کننده و بیسیم و افزایش دهنده زون و غیره
RTX3 -  ZX8 - PGM4 - HUB2
 تمام مدل های چشمی تحت باس
 DG467 - NVX80  
صفحه کلید های سری اسپکترا و ماژلان و لمسی
TM70 - TM50 - K37 - K35 K32RF - K32LCD+ - K32+  - K10H - K10V K636
 تمام ماژول های ارتباطی دوطرفه
VDMP3 - PCS250 -  PCS250G - PCS260 - PCS265 - IP150 - IPR512
آژیر های با سیم و بی سیم
SR150 - SR130
سنسور ها و ریموت ها
 DCT2 - DCTXP2 - DCT10 - DG457 - 950 - G550 -  REM1 - REM 101 - REM2 - REM3 - REM15 - REM25

برچسب هادزدگیر اماکن, دزدگیر پارادوکس
نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 122212345
تعداد آرا: 1

کاربر مهمان  1396/03/23 15:14
1
0
انشالله
نظر شما:Copyright © 2016 Powered by PoyaHost, All Rights Reserved.
امگا نوین تنها شرکت تخصصی سیستم های اعلام سرقت حرفه ای دزدگیر پارادوکس در ایران